SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


Hälsa - ett problem för FlottanI århundraden var slaget mot sjukdomar det största slaget sjömän utkämpade. Under Sjuårskriget (1756 -63) dog 130 000 av flottans män men bara 1500 i strid.

Skörbjuggen drabbade så hårt under långa seglatser, att man ofta måste rekrytera dubbelt så stor besättning för att ha tillräckligt många, som kunde segla fartyget tillbaka. En frisk besättning och ett välskött fartyg var grundförutsättningen för en lyckad expedition. Väl medveten om detta vidtog Cook alla mått och steg för att hålla sin besättning frisk. Han krävde ett rent och väldesinficerat fartyg; att bäddar och besättning skulle vara noggrant rena; att besättningen skulle få behövlig vila när så var möjligt och att födan skulle vara rik på C-vitamin.

Jämfört med andra hade Cook’s besättning fördelen att vara ute på en upptäcktsresa. Det gjorde att man hade ett tidsschema, som gjorde det lättare att ta ombord färsk föda. Trots att rapporter visade goda resultat av färsk frukt och färska grönsaker för att undvika skörbjugg var sambandet mellan kost och sjukdom vid den här tiden inte helt klart
.
Endeavour var också bättre försett med matförråd än skepp i allmänhet. Nackdelen med långa upptäcktsfärder var, att det var svårt att ersätta sjömän som var sjuka eller dött. Sjukdom kunde göra skeppet katastrofalt underbemannat med en enorm påfrestning på den friska delen av besättningen.


Skörbjugg

Ordet skörbjugg (eng, scurvy) kommer troligen från det anglosaxiska ordet ”schorbuck” -en knipande eller slitande känsla i magen, som är ett av symptomen på skörbjugg. När lagret av C-vitamin i kroppen gått ner till 300 mg (1500 mg är normalt) började sjömännen bli håglösa och irriterade, tappade motivationen och började andas flämtande. Allt efter som sjukdomen framskred svullnade gommen upp, blev infekterad och började blöda. Tänderna började lossna och föll ibland ut och andedräkten blev illaluktande. De tappade i vikt (gomsvullnaden gjorde det svårt att äta) och benen svällde upp och värkte. De fick utslag i hårbotten, på magen och resten av kroppen. Ibland övergick dessa utslag i stora blåmärken. Gamla sår och ärr, som läkt för åratals sedan, öppnades på nytt och man fick sår som sjömännen kallade ”bullock livers”(=tjurlevrar). De blev uppsvällda, fick gulgrå hy och stora svarta och blå blemmor över hela kroppen samt blodutgjutningar under huden.

Skörbjugg orsakas av grav brist på vitamin-C. Vitamin-C finns i många frukter och grönsaker, särskilt i citrusfrukter. Den mänskliga kroppen kan lagra vitamin-C i 40 till 90 dagar. Om inte vitaminförrådet fylls på efter den tiden försämras kroppens förmåga att reparera bindvävnad. och de första tecknen på skörbjugg visar sig. Brist på C-vitamin påverkas av många faktorer som fysisk utmattning och stress. Skörbjugg betecknades i början (felaktigt) som ”latmaskarnas sjukdom”. När de första tecknen visade sig sattes den sjuke i ännu hårdare arbete vilket förvärrade tillståndet.

Resorna började ofta på vintern efter en dålig skörd vilket innebar att kroppförrådet av C-vitamin var litet. Färska grönsaker och frukt var inte bara svåra att lagra ombord utan dessutom ytterst dyra. Detta plus en allmän uppfattning om att citrusfrukter orsakade mag/tarminflammationer gjorde att cirusfrukt inte fanns medtaget i de födoförråd som skeppen utrustades med. Till sjöss gavs det ingen prioritet åt att skaffa färska grönsaker (Cook var ett undantag). Det kan ha berott på att det var farligt att ankra i okända områden eller att sjömän sågs som förbrukningsvara.


Febrar och influensor

De febersjukdomar som angrep de flesta av Endeavours besättning var en huvudsakligen en följd av uppehållet i Batavia. Även om man på den här tiden inte gjorde någon direkt åtskillnad mellan olika ”febrar” var det troligtvis malaria, tyfoidfeber och dysenteri.

Malaria överförs från människa till människa av malariamyggan. Träskområdena som omgav Batavia var en utmärkt kläckningplats för dessa myggor. Eftersom männen sov i tält på land eller på öppna däcket var de mer exponerade för bett. Vattnet som togs ombord i Batavia kom från kanaler som förde med sig kloakvattnet från staden (förutom döda hästar, svin och bufflar). Vattnet var därför ytterst förorenat av parasiter, bakterier m.m. och orsakade både dysenteri och tyfoidfeber bland besättningen. Ett rekommenderat botemedel vid den här tiden var åderlåtning och intag av sötsaker. De fick till följd att man bara drack ännu mer av det förorenade vattnet.

Cooks framgångsrika resa

Resan med Endeavour var den första långväga expedition som inte allvarligt försvårades av sjukdom. Cooks framgång med att hålla besättningen vid god hälsa vad anmärkningsvärd för den tiden. Man hade ytterst få dödsfall före uppehållet i Batavia. Under de två första åren av seglatsen dog endast 8 personer - de flesta genom fall över bord eller i samband med fylleri. Tyvärr varade inte detta gynnsamma förhållande hela tiden. När Endeavour återkom till England hade ytterligare 33 besättningsmän dött, de flesta p.g.a. de febersjukdomar de ådragit sig i Batavia.

Ombord på Endeavour rapporterades endast 3 fall av konstaterad skörbjugg samt ytterligare 3 fall av misstänkt skörbjugg. Dessa goda förhållanden tillskrevs felaktigt användningen av surkål och malt och gjorde att användningen av citron- och apelsinjuice - det enda effektiva motmedlet mot skörbjugg - kom att skjutas upp ett 40-tal år framåt i tiden. Cooks noggrannhet med hygien och kost kom emellertid senare att bli standard inom engelska flottan.


-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster